Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40
(067) 495-70-40

Загальні умови надання доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії

В цьому розділі визначено загальні умови надання доступу до системи розподілу та умови надання послуг з розподілу електричної енергії та поширюється на ОСР та Користувачів (споживачів, електропостачальників, виробників), ОМСР а також споживачів, що приєднані до електричних мереж інших власників, які не є ОСР.

ОСР здійснює діяльність з розподілу електричної енергії та надає послуги з розподілу електричної енергії Користувачам своєї системи розподілу в межах території ліцензованої діяльності на підставі відповідної ліцензії, виданої Регулятором. У випадках, визначених Кодексом систем розподілу, ОСР забезпечує розподіл електричної енергії електричними мережами інших власників, які не є ОСР або ОМСР.

Користувачі, які в установленому цим Кодексом порядку виконали вимоги щодо приєднання до системи розподілу, мають право на доступ до системи розподілу та на отримання послуг з розподілу електричної енергії від відповідного ОСР.

ОСР забезпечує доступ третіх сторін до своєї системи розподілу та надає послуги з розподілу електричної енергії на прозорих та недискримінаційних умовах.

ОСР не має права відмовити у доступі до своєї системи розподілу, крім випадків недостатньої пропускної спроможності. При цьому ОСР має надати обґрунтування причини такої відмови, яка має базуватися на об'єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріях, а також інформацію про обґрунтований строк, необхідний для створення резерву пропускної спроможності мереж відповідно до затвердженого Регулятором плану розвитку системи передачі або системи розподілу.

Доступ до системи розподілу та послуги з розподілу надаються на підставі договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного між ОСР та Користувачем відповідно до Кодексу систем розподілу. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії визначає зобов'язання ОСР забезпечити розподіл електричної енергії в межах замовленого Користувачем обсягу потужності за тарифами, що встановлюються Регулятором.

Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії має бути укладений по усіх точках приєднання електроустановок Користувача на території відповідного ОСР, а також по точках приєднання споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж інших власників, які не є ОСР або ОМСР.

Непобутові споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж ОСР, для забезпечення розподілу електричної енергії до їх точки(ок) приєднання електроустановок зобов'язані укласти договір про розподіл з ОСР, до мереж якого вони приєднані.

Побутові споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж ОСР, для забезпечення розподілу електричної енергії до їх точки приєднання електроустановок зобов'язані укласти договір про розподіл з ОСР, до мереж якого вони приєднані.

Для забезпечення розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі ОСР електричними мережами, що не належать ОСР, між ОСР та відповідним власником мереж, який не є ОСР (та ОМСР), відповідно до Кодексу систем розподілу укладається Договір про спільне використання технологічних електричних мереж відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Якщо ОСР здійснює розподіл електричної енергії в точку(и) приєднання електроустановок виробника, призначених тільки для споживання, такий виробник прирівнюється до споживача та має права і обов'язки споживача.

Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється за тарифами, які встановлюються Регулятором відповідно до затвердженої ним методики.

ОСР забезпечує Користувачів інформацією, необхідною для вільного та ефективного доступу та використання системи розподілу, у тому числі щодо умов надання доступу та послуг з розподілу (включаючи тарифи) та показників якості електропостачання, відповідно до цього Кодексу.

Користувачі мають право отримувати консультації від ОСР та подавати до ОСР звернення/скарги/претензії щодо умов надання доступу та послуг з розподілу електричної енергії, якості електропостачання.

ОСР повинен розглядати скарги замовників та Користувачів, зокрема щодо надання доступу та послуг з розподілу електричної енергії, якості електропостачання, у порядку, визначеному розділом XIII Кодексу систем розподілу.

Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається між:

1) ОСР та споживачем (у т. ч. МСР);

2) ОСР та електропостачальником;

3) ОСР та виробником;

4) ОСР та суміжним ОСР.

Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається з урахуванням вимог Кодексу систем розподілу щодо умов надання доступу та послуг з розподілу електричної енергії.

Для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії Користувач повинен подати ОСР письмову заяву (засобами поштового або електронного зв'язку) та документи, визначені Кодексом систем розподілу та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, за 20 робочих днів до бажаної дати початку отримання послуг з розподілу електричної енергії.

Форма заяви на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії розробляється ОСР.

У заяві Заявник указує, зокрема:

1) персоніфіковані та контактні дані Заявника;

2) адресу об'єкта(ів) Заявника;

3) EIC-код(и) точки(ок) вимірювання обліку електричної енергії за об'єктом споживача;

4) предмет заяви;

5) обсяги замовленої послуги (дозволена потужність у кВт з урахуванням категорійності, визначена діючим договором про електропостачання, або потужність, забезпечена виконаним договором про приєднання) та період використання у різні періоди доби;

6) дату подання заяви;

7) підпис.

ОСР надає бланк заяви на запит Заявника, а також розміщує його на своєму власному вебсайті у доступному для перегляду та завантаження форматі. На вебсайті ОСР також розміщується зразок заповнення заяви на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та перелік документів, які додаються до заяви.

До заяви додаються такі документи:

1) для Користувачів - побутових та непобутових споживачів:

заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об'єкта та реквізитів заявника та наявності чинного паспорту точки розподілу;

для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта споживача);

копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;

копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);

довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії окремо за кожною площадкою вимірювання споживача (крім побутових споживачів).

У разі укладення за двома та більше об'єктами споживача одного договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії споживач подає документи за кожним із об'єктів споживача.

2) для Користувачів – електропостачальників:

заяву-приєднання (із зазначенням місцезнаходження і банківських реквізитів заявника);

копію ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

копію належним чином оформленої довіреності на укладення договорів на ім'я особи, яка уповноважена підписувати договори (витяг з установчого документа про повноваження керівника - для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;

копію свідоцтва платника податків.

3) для Користувачів - виробників:

копія ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (для виробників із встановленою потужністю більше 5 МВт, якщо діяльність таких суб'єктів ліцензується);

копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору (витяг зі Статуту, рішення про призначення керівника, довіреність тощо);

витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4) для Користувачів - суміжних ОСР:

копія ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії;

копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору (витяг зі Статуту, рішення про призначення керівника, довіреність тощо);

витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

При укладенні договору про надання послуг з розподілу ОСР не має права вимагати від Заявника документи та інформацію, які не передбачені цим розділом.

У разі надання Заявником не всіх документів, передбачених цим розділом, ОСР протягом 3 робочих днів з дати отримання заяви повідомляє Заявника у письмовій формі про відмову у задоволенні його заяви із зазначенням причин такої відмови.

Заявник, який отримав відмову у задоволенні його заяви, після усунення причин відмови має право подати нову заяву та відповідні документи для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. Не допускається надання ОСР нових (додаткових) зауважень.

Якщо дані, надані із заявою та доданими до неї документами, потребують уточнення, ОСР протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви направляє запит Заявнику щодо уточнення даних (засобами поштового, електронного та/або телефонного зв'язку відповідно до контактних даних, зазначених Заявником у заяві).

Упродовж 7 робочих днів з дати отримання від Заявника всіх документів, ОСР має надати (засобами поштового, електронного та/або телефонного зв'язку відповідно до контактних даних, зазначених Заявником у заяві) Заявнику для підписання два примірники договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. Якщо передбачається укладання договору із Заявником, потужність якого складає 150 кВт або більше, строк надання ОСР примірника договору про надання послуг з розподілу електричної енергії складає 14 робочих днів.

Заявник не пізніше 20 календарних днів з дати отримання повинен повернути ОСР підписаний у двох примірниках договір про надання послуг з розподілу електричної енергії.

ОСР протягом 3 робочих днів повинен підписати договір та повернути один із його примірників Заявнику.

ОСР не має права відмовити Заявнику (Користувачу), електроустановки якого приєднані до його системи розподілу, в укладенні договору про надання послуг з розподілу електричної енергії за умови дотримання Заявником (Користувачем) усіх вимог щодо укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, передбачених Кодексом систем розподілу та чинним законодавством.

Підставами для відмови у доступі до системи розподілу є:

1) електроустановки Заявника не приєднані до системи розподілу;

2) електроустановки Заявника приєднані з порушенням вимог Кодексу систем розподілу, а саме:

приєднання здійснене з порушенням вимог розділу IV Кодексу систем розподілу;

обсяг замовлених послуг (замовлена потужність) перевищує дозволену потужність згідно з договором приєднання;

пропускна спроможність системи є недостатньою для забезпечення замовленої потужності:

засоби комерційного обліку не відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку.

Дії ОСР при наявності підстав для відмови у доступі до системи розподілу:

1) повідомлення протягом 3 днів про відмову з обґрунтуванням її причини;

2) надання інформації щодо порядку приєднання до системи розподілу (збільшення приєднаної потужності);

3) надання пропозицій Заявнику про можливість укладання договору про надання послуг з розподілу на обсяг дозволеної до використання потужності за договором з приєднання;

4) надання інформації щодо обґрунтованого строку/терміну, необхідного для створення резерву пропускної спроможності мереж відповідно до затвердженого Регулятором плану розвитку системи передачі або системи розподілу.

У разі передачі об'єкта Користувача або його частини в користування (оренда, позичка, управління майном тощо) та обумовлення відповідним договором передачі Користувачу майна відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з ОСР стосовно забезпечення об'єкта або його частини електричною енергією між Користувачем майна та ОСР має бути укладений договір про надання послуг з розподілу електричної енергії у порядку, визначеному Кодексом систем розподілу та Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

Якщо в результаті реконструкції або технічного переоснащення приєднаних до системи розподілу електроустановок Користувача та/або зміни форми власності або власника об'єкта Користувача є необхідність внесення змін до персоніфікованих даних Користувача або укладання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з новим власником, Користувач повинен самостійно повідомити ОСР про внесення змін до персоніфікованих даних або звернутися до ОСР з відповідною заявою на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

 

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

Module 'sqlsrv' already loaded

$_GET = [
    'root' => '5',
    'id' => '573',
];

$_SESSION = [
    '__flash' => [],
];